Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Zadanie 2- przykłady księgowania na konta bilansowe

księgowanie na konta bilansowe przykład zadania

Jest to jeden z przykładów zadania dotyczącego księgowania na konta bilansowe, które znajdują się na tej stronie internetowej. Podobne zadania: Zadanie 1- przykłady księgowania na konta bilansowe i Zadanie 3 z rozwiązaniem- księgowanie na konta bilansowe.

Teoria na ten temat znajduje się w artykule: Zapisy księgowe ujęte matematycznie- księgowanie na konta.

Link do spisu treści "Zbioru zadań"na tej stronie

Podaję link do rozwiązania: Rozwiązanie zadania 2- przykłady księgowania na konta bilansowe.

Bilans przedsiębiorstwa „Omega” na dzień 31.12.2014r  przedstawiał się  następująco:

Stan środków pieniężnych w kasie wynosił 1520 zł.

[W nawiasach znajduje się wyjaśnienie operacji z opisem i odpowiedź na pytanie: po której stronie i na które konto mamy zaksięgować daną operację na kontach bilansowych.]

W miesiącu styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 1. Przyjęto na stan środki trwałe w budowie na podstawie PT o wartości 120 000 zł- Przyjęcie środka trwałego. [Wyjaśnienie operacji 1- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 2. Spłacono kredyt krótkoterminowy- księgowanie na podstawie wyciągu bankowego o wartości 6 127- na podstawie WB (wyciąg bankowy). [Wyjaśnienie operacji 2- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 3. Jeden z odbiorców wpłacił do Kasy należność w wysokości 13 540 zł – wystawiono KP (kasa przyjęła). [Wyjaśnienie operacji 3- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 4. Na fakturę gotówkową zakupiono 4 komputery i 4 myszki na kwotę 14 000 zł (monitory będą zakupione w następnym miesiącu). [Wyjaśnienie operacji 4- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 5. Wpłacono do kasy z rachunku bieżącego 4 000 zł (WB). [Wyjaśnienie operacji 5- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 6. Uregulowano przelewem zobowiązanie wobec dostawcy na kwotę 4 820 zł- księgowanie na podstawie WB. [Wyjaśnienie operacji 6- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 7. Z kasy wypłacono zaległe wynagrodzenie pracownikom 3800 zł - na podstawie Listy Płac- LP.[Wyjaśnienie operacji 7- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]
 8. Część zysku netto (20 000zł) przeksięgowano na kapitał zapasowy- księgowanie na podstawie Polecenia Księgowania- PK. [Wyjaśnienie operacji 8- Zadanie 2- księgowanie na konta bilansowe]

Polecenia:

 1. Zapisz salda początkowe.
 2. Zaksięguj poszczególne operacje gospodarcze na konta teowe.
 3. Określ do której grupy zaliczysz poszczególne operacje gospodarcze i w jaki sposób oraz o ile zmienia się w nich suma bilansowa.
 4. Zamknij konta teowe.
 5. Sporządź bilans zamknięcia.
 6. Sprawdź sumę bilansową.

Rozwiązanie zadania 2- księgowanie na konta bilansowe

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy ujęte są osobno, w Menu również znajdujących się po lewej stronie, ale niżej.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]